کیف کوچک تگرگ کش چسبی اروپایی

کیف کوچک تگرگ کش چسبی اروپایی ساخت شرکت HBM machines هلند.